Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre ALBA DESIGN, s.r.o.,
veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi
informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach obchodnej spoločnosti
ALBA DESIGN, s.r.o., v spojení s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom
pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných
údajov“).
Vzhľadom na rozsiahlosť Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre
lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov pripravili vo forme
nasledujúcich otázok a odpovedí:

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je ALBA DESIGN, s.r.o., so sídlom: Starohájska 3, 851 02 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 37913/B , IČO: 35959347, IČ DPH: SK2022073592 (ďalej aj “prevádzkovateľ).

2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel?
Vaše osobné údaje spracúvame v rámci obchodnej činnosti prevádzkovateľa, za účelom
poskytovania služieb klientom prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre
potreby prevádzkovateľa a nebudú poskytnuté príjemcovi bez Vášho písomného súhlasu.

3. Aký je oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je obchodná činnosť a poskytovanie tovarov
a služieb zákazníkom.

4. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?
Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti prevádzkovateľa majú k Vašim osobným údajom
prístup aj tretie subjekty. Jedná sa napríklad o poskytovateľa účtovných služieb. Z dôvodu
ochrany Vašich osobných údajov, máme s týmto subjektom uzatvorenú korektnú zmluvu
o spracúvaní osobných údajov.

5. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu s prevádzkovateľom. Po
ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich zo vzťahu s prevádzkovateľom
uchovávame vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej
legislatívy.

6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa a požadovať informácie a prístup
k spracúvaniu osobných údajov. Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu
nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania,
uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na
prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese: albadesign@albadesign.sk,
prípadne písomne na adrese sídla prevádzkovateľa. S prípadnou sťažnosťou sa môžete
obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných
údajov?
V rámci spracúvania osobných údajov nevyužívame automatizované informačné systémy
a ani profilovanie.
Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo
pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese albadesign@albadesign.sk, alebo priamo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.

ALBA DESIGN, s.r.o.
Starohájska 3
851 02 Bratislava

IČO: 35959347
IČ DPH: SK2022073592
0245243769
0911270946
www.albadesign.sk

 

   

©2019 Albadesign, created by ASGARD & www-stranky.sk posledná aktualizácia: 23.09.2019